segunda-feira, 4 de março de 2013

Bula de restauração da Diocese de Aveiro, 24 de Agosto de 1938OMNIUM ECCLESIARUM inter sollicitudines non mediocri afficimur gáudio quotiens quaeque dioecesis, quam iustis de causis haec Apostolica Sedes olim abolere opportunum duxerit, mutatis atque faventibus rerum adiunctis, in integrum restitui potest.// Iamvero cum christifideles territorium incolentes illius quae fuerat
dioecesis Aveirensis, quam cl. me. Clemens Quartus Decimus, Decessor Noster, Iosephi Primi Lusitanorum Regis Fidelissimi vota benigne excipiens, Apostolicis sub plumbo Litteris, die duodécima Aprilis mensis, anno
milésimo septingentesimo septuagesimo quarto datis, erexerat et metropolitanae Ecclesiae Bracharensi suffraganeam constituerat, quam dein fel. rec. Leo Tertius Decimus, et ipse Antecessor Noster, per Apostolicas sub plumbo Litteras Gravissimum Christi, die tricesima mensis Septembris, anno millesimo octingentesimo octogésimo primo datas, abolevit, enixis precibus a Nobis expostulaverint, ut dioecesis ilia in integrum restitueretur, Nos, perpendentes quantum id fidei roborandae ac rei catholicae provehendae proficare valeat, de venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium S. Congregationi pro Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis praepositorum consulto, habitoque venerabilis Fratris Petri Ciriaci, Achiepiscopi titularis Tarsensis et Nuntii Apostolici in Lusitania, favorabili voto, oblatis Nobis precibus annuere censuimus.// Suppleto igitur, quatenus opus sit, quorum intersit, vel eorum qui sua interesse praesumant consensu, apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, Aveirensem quam supra diximus ecclesiam iterum in dioecesim erigimus et constituimus.// Veteres attamen dioecesis fines, ut nostrorum temporum adiunctis aptius respondere possint, paulo immutare statuimus. Restitutae itaque Cathedrali Ecclesiae Aveirensi omnes et singulas tribuimus ecclesiasticas paroecias in praesenti existentes in territoriis, vulgo concelhos, quae sequuntur, nempe: Águeda, Anadia, Aveiro, Ílhavo, Oliveira do Bairro, Vagos, Albergaria -a-Velha, Estarreja, Murtosa et Sever do Vouga; paroecias ípsas proinde a dioecesibus Conimbricensi, Portugallensi et Visensi, ad quas modo pertinent, seiungimus ac separamus. Urbem vero Aveiro in sedem episcopalem restituimus; paroecialem autem ecclesiam titulo Dominae Nostrae de Gloria in cathedralem evehimus, eique et eiusdem dioecesis pro tempore Epíscopis omnia tribuimus iura, honores, insignia ac privilegia, quibus ceterae per orbem cathedrales ecclesiae earumque Antistites iure communi fruuntur.// Restitutam autem hanc Aveirensem dioecesim suffraganeam constituimus, uti antea, metropolitanae Ecclesiae Bracharensi, eiusque pro tempore Episcopos metropolitico Archiepiscopi Bracharensis iuri subiicimus. Quum vero cathedrale capitulum in praesenti constitui nequeat, et usquedum constituatur, indulgemus ut ad iuris tramitem pro canonicis dioecesani consultores interim eligantur. Volumus praeterea ut, cum primum fas fuerit, dioecesanum seminarium iuxta Codicis Iuris Canonici praescripta et normas a Sacra Congregatione de Seminariis et Studiorum Uni-versitatibus traditas erigatur; interea vero iis, qui in sortem Domini vocati sint, iuxta quae eadem S. Congregatio ad rem decrevit, provideatur. Quod autem ad dioecesis regimen et administrationem, ad Vicarii Capitularis, sede vacante, electionem, ad clericorum et fidelium iura, officia et alia huiusmodi spectat, serventur quae sacri cânones ad rem praescribunt.// Quod vero ad clerum peculiariter spectat, decernimus ut, simul ac hae Litterae Nostrae de praefatae dioecesis restitutione ad effectum deductae fuerint, eo ipso clerici, quos in territorio eiusdem dioecesis legitime exstare contigerit, eidem dioecesi adscripti censeantur. Mensam autem episcopalem constituent pecuniae reditus, quam Commissio pro restituenda dioecesi donavit, nec non indultorum proventus, quae antiqua Cruciatae Buliam substituunt, curiae episcopalis taxae et emolumenta atque pioram fidelium oblationes.// Denique usque dum de proprio Episcopo restituta dioecesis a Nobis provideatur, Nos venerabilem Fratrem Ioannem Evangelistam de Lima Vidal, Archiepiscopum titularem Oxyrynchitanum, eiusdem dioecesis Administratoren! Apostolicum suprema Nostra auctoritate eligimus et constituimus, cum omnibus iuribus et facultatibus, quae Episcopis residentialibus competunt, nec non officiis et obligationibus, quibus Episcopi isti adstringuntur.// Ad quae omnia, uti supra disposita et constituía, exsecutioni mandanda venerabilem quem supra memoravimus Fratrem Petrum Ciriaci, Nostrum Nuntium in Lusitana Republica, delegamus eique facultates tribuimus necessarias et opportunas, etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, eidemque onus imponimus ad Sacram Congregationem Consistorialem quam primum transmittendi authenticum peractae exsecutionis actorum exemplar.// Praesentes autem Litteras et in eis contenta quaecumque nullo unquam tempore de subreptionis aut nullitatis vitio seu intentionis Nostrae, vel quolibet alio, licet substantiali e inexcogitato, defectu notari, impugnari vel in controversiam vocari posse; sed eas, tamquam ex certa scientia ac potestatis plenitudine factas et emanatas, perpetuo validas existere et fore, suosque plenários et Íntegros effectus sortiri et obtinere, atque ab omnibus ad quos spectat inviolabiliter observari debere; et, si secus super his a quocumque, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari, irritum prorsus et inane esse et fore volumus et decernimus..// Statuimus denique ut hanim Litterarum transumptis, etiam impressis, manu tarnen alicuius notarii publici subscriptis ac sigillo alicuius viri
in ecclesiastica dignitate vel officio constituti munitis, eadem prorsus tribuatur fides, quae hisce Litteris tribueretur, si ipsaemet exhibitae vel ostensae forent; non obstantibus, quatenus opus sit, regulis in synodalibus, provincialibus, generalibus universalibusque Conciliis editis, specialibus vel generalibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis et quibusvis aliis Romanorum Pontificum, Praedecessorum Nostrorum, dispositionibus ceterisque quibuslibet, etiam speciali mentione dignis.// Nemini autem hanc paginam restitutionis, erectionis, constitutionis, dismembrationis, concessionis, statuti, electionis, derogationis, mandati et voluntatis Nostrae infringere vel ei contraire liceat. Si quis vero ausu temerário hoc attentare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Apostolorum Petri et Pauli se noverit incursurum. Datum ex Arce Gandulphi, anno Domini millesimo nongentesimo trigésimo octavo, die quarta et vicesima mensis Augusti, Pontificatus Nostri anno septimo decimo.


Fr. TH. PIUS, O. P., Card. BOGGIANI
Fr. RAPHAËL C. Card. ROSSI
S. C. Consistorialis a Secretis
Vincentius Bianchi Cagliesi, Proton. Apost.
Ludovicus Kaas, Proton. Apost.

ARQUIVO DO VATICANO, ACTA APOSTOLICAE SEDIS, Romae, M. DCCCC. XXXIX (XXXI), p.5-8


Hugo Cálão
Mestre em História e Património

Sem comentários:

Enviar um comentário